Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay545
  • Tháng hiện tại8,004
  • Tổng lượt truy cập907,780

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Phú Lương II năm học 2019-2020

Thứ năm - 13/06/2019 20:59

1 7186201935514 s 14849201931210 b

1 7186201935514 s 14849201931210 b
Căn cứ Kế hoạch 145/KH-BCĐ ngày 14/5/2019 của UBND quận Hà Đông, trường Tiểu học Phú Lương II xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 đảm bảo đúng quy chế và đúng thời gian quy định với 08 lớp 1, tổng số 403 em học sinh trên địa bàn phường Phú Lương từ tổ dân phố 1 đến 12
        PGD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG II             
     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập-  Tự do -  Hạnh phúc

Phú Lương, ngày 22 tháng 5  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020

trên địa bàn quận Hà Đông

                           (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 145 /KH- BCĐ ngày 14/5/2019
                                           của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông)


Căn cứ Điều lệ trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;
Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020;
Căn cứ tình hình thực tế của  trường tiểu học Phú Lương II
Trường tiểu học Phú Lương II ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020  cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo bốn rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện chủ trương "Ba tăng, ba giảm" (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số HS trái tuyến, giảm số HS trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
4. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. Ph­¬ng thøc tuyÓn sinh:
- XÐt tuyÓn
III. ChØ tiªu vµ sè l­îng:
  • Sè l­îng: 08 líp; sè häc sinh: 403 em
  • Trên địa bàn tổ đân phố số 1 đến tổ dân phố 12
IV. KÕ ho¹ch thùc hiÖn:
1. Héi ®ång tuyÓn sinh:
- §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña phßng gi¸o dôc quËn Hµ §«ng. Héi ®ång tuyÓn sinh lµm viÖc d­íi sù chØ ®¹o cña ban tuyÓn sinh quËn Hµ §«ng.
2. §èi t­îng xÐt tuyÓn:
- Toµn bé trÎ 6 tuæi sinh n¨m 2013 trªn ®Þa bµn 12 tổ dân phố (cã hé khÈu th­êng tró vµ t¹m tró hiÖn ®ang thực sinh sèng trªn ®Þa bµn ph­êng )
3. Hå s¬ nhËp tr­êng:
- §¬n xin vµo häc líp 1.
- B¶n sao giÊy khai sinh vµ kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu
- B¶n ph«t« sæ hé khÈu (kh«ng cÇn c«ng chøng) vµ kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu.
4. Thêi gian tuyÓn sinh
- Ngµy 10/6/2018 häp héi ®ång tuyÓn sinh vµ th«ng b¸o trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña x·, th«n.
* Häc sinh ®óng tuyÕn ( Tuyển sinh trực tuyến)
- Ngµy 1/7/2019 – 3/7/2019
* Tuyển học sinh trực tiếp:
- Ngµy 13/7/2019 - 18/7/2019
- Thêi gian nhËn hå s¬: s¸ng 7 giê 30 phót ®Õn 11 giê cả thứ bảy, chủ nhật. Chiều 14 h đến 16h30.
* Tuyển sinh bổ sung:
Ngày 20/7/2019-22/7/2019
Tuyển sinh trực tiếp bổ sung ( nếu có)
Ngày 23/7/2019 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.Báo cáo PGD&ĐT Hà Đông về công tác tuyển sinh.
* Ph©n c«ng tuyÓn sinh:
- Th«n: Văn Nội : Đ/c Tuyết- Hương
- Th«n: Nhân Trạch: Đ/c Xuyến- Mùi - Nhung
- Thôn: Trinh Lương: Đ/c Nguyễn Huyền- Anh
- Nhóm dự trữ: Đ/c Chinh – Tạ Tâm - Hoa
* Tæng sè häc sinh xÐt tuyÓn lµ: 403 em
* Chó ý:
- Khi tiÕp nhËn hå s¬ häc sinh c¸n bé tuyÓn sinh ph¶i kiÓm tra kü hå s¬ ®èi chiÕu víi khai sinh chÝnh vµ ký vµo sau b¶n sao (ghi râ hä tªn ng­êi nhËn hå s¬).
 “Đã kiÓm tra khíp với bản chính khai sinh hộ khÈu”
- C¸n bé kiÓm tra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc hiÖu tr­ëng vÒ viÖc kiÓm tra vµ x¸c nhËn trªn.
- Kh«ng thu tiÒn tuyÓn sinh.
- Sau khi tuyÓn sinh ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho héi ®ång tuyÓn sinh cña nhµ tr­êng vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh.
- Nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng ®­îc ®Ò cËp trong kÕ ho¹ch nµy vÉn thùc hiÖn theo ®óng c¸c v¨n b¶n: Quy chÕ tuyÓn sinh cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµ h­íng dÉn tuyÓn cña héi ®ång tuyÓn sinh thµnh phè.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 trên địa bàn thuộc trường tiểu học Phú Lương II năm học 2019-2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có khó khăn báo cáo kịp thời về hội đồng tuyển sinh nhà trường.
 
  Hµ §«ng, Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2019
Tr­ëng ban tuyÓn sinh
NguyÔn ViÕt  H¶i

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây